RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO


Temeljita i cjelovita računovodstvena usluga.

Računovodstvo i
knjigovodstvo

Temeljem Zakona o računovodstvu, svaki je poduzetnik, čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva, na način da u njima budu vidljive sve poslovne promjene. Knjigovodstvo mora biti vođeno tako da se trećoj stručnoj osobi u okviru primjerenog roka omogući uvid u poslovne događaje i pruže informacije kroz izvještaje.

U teoriji prevladava mišljenje da je knjigovodstvo samo dio računovodstva pa se knjigovodstvo vezuje uz vođenje knjiga, dok je računovodstvo djelatnost računovodstvenog praćenja i proučavanja poslovnih procesa.

Bradara d.o.o. vodi brigu o knjiženju, evidenciji imovine, izlaznim računima, blagajni, zaposlenicima, putnim nalozima, financijskim izvještajima i ostalim uslugama.

Knjiženja

 • Knjiženje ulaznih računa
 • Knjiženje izlaznih računa
 • Knjiženje bankovnih izvoda
 • Ostala knjiženja putem temeljnice

Blagajna

 • Knjiženja uplatnica i isplatnica
 • Vođenje blagajničkog izvještaja

Zaposlenici

 • Mjesečni obračun plaće
 • Ispis virmana za isplatu plaće
 • Prijava, odjava i promjena statusa zaposlenika
 • Mjesečni izvještaj o isplati plaća i neoporezivih primitaka (JOPPD)

Izlazni računi

 • Izrada predloška izlaznog računa
 • Kreiranje izlaznih računa

Putni nalozi

 • Kontrola i knjiženje putnih naloga
 • Mjesečni obračun loko vožnje
 • Mjesečni izvještaj o isplati neoporezivih primitaka (JOPPD)

Ostale usluge

 • Usklada salda konti
 • Izračun kamata
 • Izvještavanje po nalogu klijenta
 • Vođenje platnog prometa

Evidencija imovine

 • Evidentiranje osnovnih sredstava
 • Evidentiranje sitnog inventara
 • Izvješće s popisom imovine
 • Obračun amortizacije

Financijska izvješća

 • Tromjesečni statistički izvještaj (TSI-POD)
 • Mjesečni/ tromjesečni obračun PDV-a
 • Godišnje financijsko izvješće za statistiku
 • Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu
 • Godišnje izvješće o porezu na dobit
 • Godišnji obračun spomeničke rente
 • Godišnji obračun članarine turistićkoj zajednici
 • Godišnji obračun općekorisne funkcije šuma
 • Financijska izvješća (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Novčani tok)
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća
 • Odluka o raspodjeli dobitka

Želite znati više?

Vedran Bradara, dipl. oec.

Direktor


Često postavljana pitanja

Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode, ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nije postupljeno na slijedeći način;
vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Oznaka ”Nije fiskalizirani račun” navodi se na svakom dokumentu za koji će se izdati račun koji će se naplatiti u gotovini ili karticama, odnosno koji će po naplati biti fiskaliziran. Dokument koji prethodi fiskaliziranom računu je ponuda, radni nalog, obračun…
Ako će biti izdan račun koji će se naplatiti transakcijski, na dokument koji će se vezati za taj račun se ne navodi oznaka ”Nije fiskalizirani račun”.

Ukoliko govorimo o unaprijed plaćenim troškovima koji se protežu na dva ili više poreznih razdoblja (financijskih razdoblja – godina) tada je potrebno razgraničiti troškove poslovanja. Unaprijed plaćeni troškovi poslovanja priznaju se prema načelu nastanka poslovnog događaja. Na taj način postiže se objektivna raspodjela troškova neovisno o priljevu i odljevu novca.

Godišnji obračun poreza na dohodak radi se temeljem članaka 47. Zakona o porezu na dohodak u mjesecu prosincu, a najkasnije do 31. prosinca, uz ispunjavanje propisanih uvjeta.


Poslodavci koji obavezno sastavljaju godišnji obračun:

 • ako tijekom godine dohodak od nesamostalnoga rada nije redovito mjesečno isplaćivan,
 • ako je radnik tijekom poreznoga razdoblja koristio pravo na rodiljni, roditeljski, ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a, iznimka: obračun nije obvezan ako se pravo ostvarivalo tijekom cijele godine
 • u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito pa se u godišnjem obračunu zbog ravnomjernog godišnjeg oporezivanja utvrđuje razlika poreza na dohodak za povrat ili razlika za uplatu manje uplaćenog poreza na dohodak.

Ako postoje razlozi zbog kojih je poslodavac obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak, poslodavac može obračun sastaviti samo za one radnike koji su:

 • kod tog poslodavca bili u radnom odnosu, tj. ostvarivali primitke u cijelom poreznom razdoblju (od 1. siječnja do 31. prosinca),
 • nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koja imaju propisan prireza na porez.

Zatvori