REVIZIJA


Stručan tim za neovisno ispitivanje objektivnosti i realnosti.

Revizija

Revizija temeljnih financijskih izvještaja obavlja se s ciljem naknadnog i neovisnog ispitivanja i izražavanja mišljenja o objektivnosti i realnosti podataka, sadržanih u tim financijskim izvještajima. Revizija čini kvalitetnu podlogu za poslovno odlučivanje i štiti interese vlasnika kapitala.

Revizorske usluge su zakonska revizija, druge revizije financijskih izvještaja, uvid u financijske izvještaje, ostali revizijski angažmani s izražavanjem uvjerenja te usluge povezane s revizijom financijskih izvještaja. Revizorske usluge obuhvaćaju i druge poslove čije je obavljanje posebnim propisom povjereno revizorskim društvima

Revizija financijskih izvještaja je provjera i ocjenjivanje godišnjih financijskih izvještaja te podataka i metoda korištenih prilikom njihova sastavljanja i na temelju toga, davanje neovisnog stručnog mišljenja o tome prikazuju li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja te novčanih tokova u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja ili, ako je to primjenjivo, jesu li financijski izvještaji u skladu s propisima. 

Revizija financijskih izvještaja obuhvaća zakonsku reviziju i druge revizije financijskih izvještaja.

Uvid u financijske izvještaje je angažman u okviru kojeg ovlašteni revizor i revizorsko društvo daje zaključak je li na temelju postupaka koji ne pružaju sve dokaze koji su potrebni u slučaju obavljanja revizije financijskih izvještaja uočio nešto zbog čega smatra da financijski izvještaji nisu pripremljeni u svim značajnijim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja.

Obavljamo sljedeće revizijske poslove:

 • Revizija financijskih izvještaja trgovačkih društva
 • Revizija financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
 • Revizija pripajanja i spajanja društva
 • Revizija društva u likvidaciji
 • Revizija temeljnog kapitala društava u osnivanju
 • Revizija povećanja temeljnog kapitala društva
 • Revizija poslovanja (revizija na zahtjev društva – dogovoreni postupci)
 • Uvid u financijske izvještaje
 • Revizija EU projekata

Želite znati više?

Mateja Zanoški, mag.oec.

Rukovoditelj odjela revizije


Često postavljana pitanja

U skladu sa člankom 41. Zakona o reviziji obveznici zakonske revizije imenuju revizorsko društvo za zakonsku reviziju najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva. Dakle ako je izvještajno razdoblje identično kalendarskom razdoblju Odluka o imenovanju mora biti donijeta do 30. rujna tekuće godine.  

Ne nije. Zakon o reviziji ne navodi visinu naknade već navodi da iznos naknade za obavljanje zakonske revizije ne smije biti podložan nikakvom obliku uvjetovanja te ne smije ovisiti niti biti povezan s pružanjem dodatnih usluga revidiranom subjektu.

Revizorsko društvo može, osim revizorskih usluga, kao svoju djelatnost obavljati i nerevizorske usluge iz sljedećih područja:

 1. financija i računovodstva
 2. financijskih analiza i kontrola, uključujući i dubinska snimanja
 3. usluge davanja poreznih savjeta na način kako je uređeno posebnim propisima
 4. ostalog poslovnog savjetovanja
 5. procjenjivanja vrijednosti društava, imovine i obveza
 6. sudskog vještačenja
 7. izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata
 8. održavanja stručnih seminara i edukacije
 9. izdavanja stručnih radova.

Revizorsko društvo koje obavlja usluge iz područja financija i računovodstva, davanja poreznih savjeta, ostaloga poslovnog savjetovanja, procjenjivanja vrijednosti društva, imovine i obveza, sudskog vještačenja i usluga iz područja odgovornosti poslovodstva isključuje mogućnost obavljanja zakonske revizije u istoj pravnoj osobi za istu poslovnu godinu. Zabrana obavljanja zakonske revizije odnosi se na revidirani subjekt i sva povezana društva revidiranoga subjekta, kao i na revizorsko društvo i sva povezana društva revizorskog društva.


Zatvori